Effektiv kommunikation vid kris: Från kris till kontroll (EKO)

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STADSLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en tjänstedemonstrator som beskriver hur kommuners interna och externa kriskommunikation kan effektiviseras och samordnas. Målet är att så många medborgare som möjligt snabbt ska kunna nås via olika kanaler (t.ex. kundtjänst/växel, traditionell media, hemsida, sociala medier, mobil) för att minska effekterna av en kris. Tjänstedemonstratorn baseras på standardmjukvara och användningen av befintliga system och program möjliggör kostnadseffektiva lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat en beskrivning (tjänstedemonstrator) som förenklar kommuners kommunikationsinsatser i krissituationer. Projektet förväntas bidra till ökad medvetenhet och förståelse hos kommuner och tjänsteutvecklare för medborgares behov, beteenden och attityder till kriskommunikation; ny kunskap och innovation i tjänster och processer för kriskommunikation; minskade kostnader för samhället för att förebygga och hantera krissituationer samt besparing för individer och samhälle.

Upplägg och genomförande

Fokusgrupper utfördes i Skellefteå och östersund där kommunanställdas och medborgares erfarenheter från inträffade vattenkriser undersöktes. Data insamlades även genom åtta enkäter (medborgare och kommunanställda). Enkätdata analyserades genom statistiska metoder. Analysresultaten utgjorde grund för utveckling av tjänstedemonstratorn. Projektresultat spreds genom konferensbidrag, vetenskapliga artiklar, populärvetenskaplig rapport samt ett slutseminarium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03225

Statistik för sidan