Effektiv insamling och analys av brottsplatsinformation för mängdbrott

Diarienummer 2015-05977
Koordinator POLISMYNDIGHETEN - NFC
Bidrag från Vinnova 1 174 283 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla och utvärdera en strukturerad metod för systematisk insamling, såväl som, efterföljande analys av brottsplatsinformation för mängdbrott. Projektets syfte konkretiserades genom de tre projektmål som beskrivits i föregående stycke där uppfyllelsen av målen även visas. Polismyndigheten reviderar sina arbetsmetoder, processer och nationella IT-system inom vissa brottskategorier för att tillvarata projektets leverabler i sin ordinarie verksamhet. Alltså, har projektet väl uppfyllt såväl de mål och det syfte som beskrevs i ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Metodiken förväntas ge såväl tidsvinster som utredningstekniska kvalitetsvinster för polisen. Tidsvinsterna för endast bostadsinbrott (22000 under 2015) är ca. 2000 timmar, eller ca. en årsheltidstjänst. För inbrott generellt (89000/år) förväntas tidsbesparingen ligga på ca. 4-5 tjänster. Skalar man upp detta till samtliga drygt 1.5 miljoner mängdbrott som anmäls per år, vilket i praktiken är osannolikt, nås en besparing i häraden 75 tjänster. Utöver tidsvinsterna innebär metodiken dessutom att mer relevant brottsplatsinformation samlas in, och med högre kvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet har strukturerats i fyra arbetspaket (AP) med en delprojektledare för respektive AP. Arbetspaket 1-3 mappade mot de tre projektmålen, medan AP4 involverade arbete för att främja implementeringen av metodik och IT-stöd i polisens ordinarie verksamhet. Genomförandet har varit tillfredställande och samverkan mellan polisens Utvecklingscentrum Syd, Nationellt Forensiskt Centrum och Blekinge Tekniska Högskola har fungerat oklanderligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.