Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekten av gruvdrift på recipienter och ekosystemens återhämtningsförmåga

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 1 638 651 kronor
Projektets löptid november 2007 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

MIRs syfte är att utvärdera gruvdriftens effekter på recipienter och ekosystemens återhämtningsförmåga mot rekommendationer för uthållig gruvdrift. Målen är att a) utvärdera potentiella storskaliga effekter av gruvdrift på vattenkvalitet och att undersöka varaktigheten av dessa effekter samt b) förstå effekten av gruvdrift på förekomst och diversitet av fytoplankton, makrofyter och bottenfauna samt på bioackumulationen av spårmetaller i biota.

Långsiktiga effekter som förväntas

Innan gruvdriften i Sverige kan utvidgas, bör den potentiella miljöpåverkan i recipienter utvärderas. MIR bidrar med viktig information till denna utvärdering, speciellt med avseende på gruvdriftens effekter på biota.

Upplägg och genomförande

MIR är ett treårigt projekt och är uppdelat i två arbetspaket. I en metaanalys utvärderas data från det Svenska Miljöövervakningsprogrammet av sjöar och vattendrag i relation till gruvdrift. Databaserna granskas med avseende på vattenkvalitet i avrinningsområden som är påverkade respektive opåverkade av gruvdrift. Metaanalysen kombineras med en fältstudie i utvalda avrinningsområden. Vatenkvalitet och samhällsstruktur bland biologiska faktorer studeras i sjöar och vattendrag i ´paired catchment approach´. Detta innebär att faktorerna studeras i sjöar och vattendrag inom avrinningsområden som är påverkade av gruvdrift och i intilliggande avrinningsområden som är opåverkade av gruvdrift.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2022

Diarienummer 2007-01936

Statistik för sidan