Effektanalys av forskning inom VINNOVAs program Innovationer för framtidens hälsa

Diarienummer 2013-04297
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 598 847 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet i denna studie är att undersöka vad de forskningsprojekt som erhållit medel från VINNOVA har resulterat i och om resultaten har omsatts i praktiken inom hälso- och sjukvården eller kommersiellt, men också att beräkna hälsoekonomiska effekter när det är möjligt. Det är möjligt att beskriva forskningsprojekten utifrån både ett effekt-och innovationsprocessperspektiv och syftet med projektet får dämed anses uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Tolv projekt progrmmet Innovationer för framtidens hälsa har resulterat i en eller flera produkter som hittills använts i forskningssyfte dvs. produkterna är fortfarande föremål för kliniska prövningar eller är enbart avsedda att användas för forskningsändamål. Två projekt har visat hälsoekonomiska effekter. I långtidsuppföljningen av projekt som tidigare erhållit medel från VINNOVA och NUTEK har projekten utvecklats vidare sedan den tidigare uppföljningen och det finns exempel på hälsoekonomiska effekter.

Upplägg och genomförande

Arbetsprocessen såg ut som följande: 1.Datamaterial inhämtades från VINNOVA. 2. Utformning av intervjuguide och telefonintervjuer genomfördes. 3. Beskrivningar och klassificering av projekten med avseende på vilket steg i innovationsprocessen de hänförts till vid respektive tidpunkt och identifierade hälsoeffekter. 4. Effekter/nytta har skattats för två projekt från Innovationer för framtidens hälsa.. 5. Långtidsuppföljning: Redovisning av de sju projekt som bedömdes särskilt lovande i den tidigare effektanalysen. 6. övergripande diskussion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.