Effekt av miljövänliga transporter

Diarienummer 2017-05214
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska HK Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 080 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra med kunskapsuppbyggnad om effekten av den nya bärighetsklassen, DK4, samt 74 tons fordon på det befintliga vägnätet. Vidare är syftet att utvärdera hur den uppmätta tillståndsutvecklingen kan nyttjas för att optimera förstärkningsåtgärder för DK4 vägar. Målet är att kvantifiera samt jämföra effekten av högre fordonsvikter, före och efter 2018, samt att föreslå en metodik för att värdera vägars bärighet. Målet är att kunna ta fram bättre underlag för vilka vägar som kan upplåtas för DK4 samt potentiellt vilka förstärkningar som krävs.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas undersöka potentiella tillståndsmått för att kunna kvantifiera effekten av 74 ton fordon. Genom att använda mer moderna beräkningsmodeller kan optimerade förstärkningsåtgärder utvärderas. Det finns en stor potential för att öka kunskapsnivån inom det aktuella området för branschens alla aktörer (beställare, konsulter, leverantörer samt entreprenörer). En förväntad effekt är att projektresultatet kan påskynda upplåtandet av antalet vägar som kan tillåtas för DK4 samt 74 tons fordon. Projektet har hög nationell och internationell aktualitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföra tillståndsmätningar med TSD-utrustning samt kompletterande FWD/RST-mätningar på utvalda vägsträckor, provsträckor samt instrumenterade vägar. Instrumenterade vägsektioner kommer att belastas med 74 tons fordon. Provkroppar kommer att tas upp för att verifiera asfaltens egenskaper. Analys kommer att utföras med elastisk samt förfinade beräkningsmodeller samt jämföras med resultat från tillståndsmätningar för att karakterisera effekten av tyngre fordon. Projektet kommer att samverka med pågående bärighets- samt vägytemätningsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.