ECSEL 2017 RIA aFarCloud Imagimob

Diarienummer 2018-01577
Koordinator Imagimob AB
Bidrag från Vinnova 1 896 882 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Jordbruket står inför många ekonomiska utmaningar vad gäller produktivitet och kostnadseffektivitet. I Europa är även arbetskraftsbrist på landsbygden ett stort problem. Samtidigt finns det utmaningar när det gäller att detektera och identifiera patogener samt faktorer som påverkar både växt- och djurhälsa, och i förlängningen en negativ inverkan på ekonomin, samt människor hälsa. Målet är att med hjälp av modern digital teknik utveckla system, nätverk och tjänster som förenklar och effektiviserar jordbruket.

Förväntade effekter och resultat

Att utveckla teknik som sammanknyter befintliga system för modernt jordbruk, med landvinningar inom robotteknik, sensornätverk och analys av sensordata från djur- och växtproduktion. Att med hjälp av sensorer kunna klassificera djurs status och hälsa, optimera bevattning och näringstillförsel för bete och växtproduktion. Resultatet kommer att utmynna i ett antal tjänster och tjänsteplattformar som skapar nya möjligheter och gör jordbruket mer resilient mot klimatpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer man att ta fram en distribuerad plattform för att möjliggöra användningen av autonoma system, m.a.o. robotar, och ”cyber-physical systems” som fungerar i realtid och i relevanta miljöer. De föreslagna lösningarna kommer att integreras med existerande system för att demonstrera hur framtida lösningar kan se ut. Verktyg för att samla in, processa och presentera data, samt stöd för övervakning och beslutsstöd är andra tjänster som kommer att utvecklas. Konsortiet består av aktörer från hela värdekedjan där framförallt företagen spelar en viktig roll.

Externa länkar

ECSEL 2017 RIA aFarCloud portalsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.