E!10146 SOMEWAIR, RFND Technologies AB

Diarienummer 2016-00961
Koordinator RFND Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 994 575 kronor
Projektets löptid mars 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

En plockrobot-prototyp som plockar batteri-innehållande föremål från en ström av elektronikavfall har byggts och testats under realistiska förutsättningar. En standard- samt en djupkamera och passande ljus har använts för att filma föremål som passerar på ett rullband. Bilderna har segmenterats, intressanta föremål har identifierats och plockats med robotarm. Forskningsfokus låg på att minimera tiden för att bygga upp klassificeraren samt på att optimera igenkänningen trots varierande ljusförutsättningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har överlag varit positiva. De planerade uppgifterna har alla genomförts och önskade resultat har uppnåtts. Det finns nu en lösningsbas med alla planerade egenskaper, vilket är en framgång för projektet. Enligt plan har ett antal förbättringar identifierats och listats. Klassificerare-uppbyggnaden kan göras snabbare genom att använda djupkameran för att identifiera konturer på föremål. Simulering kan användas för att skapa mer varierande bakgrund, och göra lösningen ännu mer robust. Hårdvaran kan eventuellt göras enklare och lättare att transportera.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i nära samarbete med potentiella slutkunder och med mycket kommunikation mellan de tre deltagarföretagen. Besök på Stenas anläggningar i Vissenbjerg samt Halmstad, kundintervjuer, projektmöten hos Refind respektive hos DTI, samt regelbundna telefon- och mejlsamtal. Två demoenheter för bilddatainsamling har byggts, en för Refind, en för DTI, för att optimera utveckling och tester. Robot-testerna har enbart gjorts i Danmark av praktiska skäl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.