E-ledarskap i offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEARCH - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet i detta projekt har varit att ta reda på för-och nackdelar med e-ledarskap inom offentlig sektor. E-ledarskap handlar om att forma och fördela arbetsuppgifter som kan lösas av virtuella team. Det gäller att som ledare sätta spår som finns kvar när ledaren inte är där fysiskt och bestämma hur resultat ska kontrolleras. E-ledarskap ger en möjlighet att genom ett virtuellt team arbeta likadant över hela landet. Men e-ledaren kan ha svårt att leda förändringsprocesser eller lösa konflikter i ett team. Avgörande för framgång är hur stort teamet är och hur virtuella möten genomförs.

Resultat och förväntade effekter

Det har gått nio månader av detta projekt som kommer vara helt avslutat först om två år. Den aktuella myndigheten är inte heller färdig med sitt projekt förrän i början på nästa år. Mitt projekt ska resultera i en rapport och en fallstudie där ett ramverk presenteras för hur man som e-ledare bör arbeta. En del resultat kan ses redan nu som att teamets storlek och hur det virtuella mötet struktureras är avgörande för om e-ledaren lyckas eller ej. Forskarens förhoppning är att resultatet av detta projekt ska integreras i det nuvarande chefsutvecklingsprogrammet som inte har en virtuell modul.

Upplägg och genomförande

Detta är en kvalitativ studie som har genomförts med intervjuer och observation. Forskaren började med att studera organisationen och vilka planer man hade för omorganisering och införande av virtuella team. Forskaren genomförde sedan ett antal djupintervjuer med ett antal chefer i organisationen bla, projektledaren, verksamhetschefen och flera e-ledare för virtuella team i olika delar av landet. Forskaren kommer att återkomma till dessa personer för fler intervjuer. Den metod som används har resulterat i användbara data som går att bygga på för nästa omgång av studien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.