Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Driva innovation genom ett högre syfte

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att genom tre parallella pilotprojekt utveckla och testa metoder/verktyg för att hantera och driva innovation. Vi kunde tidigt se att bolagen hade kunnat vara mer innovativa om ett gemensamt syfte fanns som ledstjärna, både gällande bolagens övergripande syfte eller delsyften för särskilda initiativ/projekt. Respektive projekt har genererat stort lärande i förhållande till ursprungligt mål och syfte. Särskilt byggbolaget ser potential för en innovativ modell involverande flera intressenter för ett gemensamt samhällsekonomiskt syfte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det gemensamma lärandet har resulterat i en konkret modell där syftet kopplas till olika delar av innovationsarbetet och genererar ett mer iterativt innovationsarbete. Modellen har validerats av företagen och de har arbetat för att förverkliga modellens komponenter i metoder. Detta var ett mål för projektet. Modellen är också en bärande komponent i ett akademiskt bidrag som presenterades vid en innovationskonferens i Boston ochnu omarbetas till en fullängdsartikel som planeras att presenteras på en ledande strategikonferens i Minneapolis i oktober 2019.

Upplägg och genomförande

En enkel process har använts för att strukturerat kunna utveckla metoderna. Genomförandet har fungerat väl och i stort sett hållit tidplan. Totalt har 20 intervjuer, 6 gemensamma lärmöten och kontinuerligt stöd i pilotprojekten genomförts. Byggbolagets genomförande och resultat får anses vara mycket gott ur ett innovationsperspektiv. Även logistikbolagets lärande kring metod och modell för innovation var mycket framgångsrikt. Individer i detaljhandelskoncernen lärde sig saker på vägen, men ur ett resultatperspektiv var det mindre lyckat då projektet inte slutfördes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04538

Statistik för sidan