DP2: BEHOVSSTYRD FÖRÄDLING AV SVENSKT TRÄ

Diarienummer 2017-02697
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för träteknologi
Bidrag från Vinnova 12 978 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Delprojektet (DP2) behovsstyrd förädling av svenskt trä stödjer övriga mer marknadsnära delprojekt inom Innovationsprojektet "IPOS Svenskt trä - Innovationspotential för det biobaserade samhället", genom att säkerställa effektiva basprocesser som kan leverera rätt trämaterial för fortsatt förädling inom värdekedjorna industriellt träbyggande, samt exteriöra och interiöra snickeriprodukter. Målet är att säkerställa att svenskt trä utgör ett konkurrenskraftigt och miljökorrekt material i produkter på den globala marknaden där konkurrerande material.

Förväntade effekter och resultat

DP2 syftar till att skapa och garantera specifika materialegenskaper som avhängigt råvarans beskaffenhet inte kan åstadkommas via skogsbruket eller i förädlingsprocesserna, samt att förnya befintliga processer för att på ett ekonomiskt försvarbart sätt kunna få fram anpassade komponenter. Nya processer ska testas mot industriella förutsättningar. I samverkan med DP1 läggs den tekniska, marknadsmässiga och innovativa grunden så att övriga DPn inom IPOS kan få ut nya innovativa och konkurrenskraftiga produkter på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Områden som har lyfts fram där trä behöver stärkas för att vara konkurrenskraftigt gentemot andra byggnadsmaterial är biologisk beständighet, brandbeständighet, formstabilitet, hårdhet och nötningsbeständighet, samt estetiska och taktila egenskaper. DP2 ska identifiera behov och finna ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar kopplat till utveckling av framtidens träprodukter, och skapa ett mervärde genom behovsstyrd trämaterialmodifiering och behovsstyrning i förädlingsprocesserna som utgår från materialet och dess egenskaper.

Externa länkar

https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.