DP 5: Furans nya kläder -Svensk tall i modern interiör utformning

Diarienummer 2016-05060
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för träteknologi
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Ett konsortium för att gå vidare med ansökan om ett delprojekt inom Bioinnovations bildades. Mål formulerades för hur arbeta vidare i projektform med att stärka furans konkurrenskraft genom materialmodifiering och produktutveckling . Diskussion med övriga delprojektförstudier resulterade i ett kraftfullare konsortium kunde skapas.

Resultat och förväntade effekter

Ett konsortium med företag med gemensam målbild för ansökan om ett Bioinnovationsprojekt bildades.

Upplägg och genomförande

Förprojektet genomfördes i form av ett stort antal träffar med företag, mindre workshops företag - akademi, samt möten/workshops mellan olika delprojekt. Förslag till projektstruktur togs fram baserat på dessa möten och diskuterades både intern och inom konsortiet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.