Digital TV underhållning i tågvagn

Diarienummer
Koordinator Integrated Antennas AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juli 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet tillförde ett nytt produktkoncept med ett bekräftat kundbehov samt teknisk realiserbarhet. Den primära kunden har uttryckt en vilja att gå vidare tillsammans med Integrated Antennas AB med en Forska&Väx A-ansökan som medfinansiär samt medlem i styrgrupp för att vidareutveckla och produktifiera repeater-systemet. Den mest kritiska komponenten i repeater-systemet håller på att patentskyddas. Kontakt har etablerats med en ny potentiell kund.

Resultat och förväntade effekter

Marknaden har genom företagets nya produkter fått upp ögonen för det relativt nystartade Uppsala-företaget. Genom samarbete med en större tågoperatör.är det förhoppningen att kontakter kan slutas inte bara med de företag som sedan tidigare diskuterats med utan även nya aktörer. Det genomförda projektet har givit underlag för att tillsammans med kund kunna gå vidare med utvecklingen av ett komplett system. På sikt ska arbetet leda till en ny produktfamilj där de ingående komponenterna och/eller det totala repeater-systemet kan säljas till kund.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en litteraturstudie, bl.a. resultaten av EU-projektet CONFLUENT, som påvisade att huvudproblemet med mottagning av digital TV i höga hastigheter var relaterad till Doppler-skiftning av den mottagna signal-frekvensen. För att motverka detta behövs en diversitetsmottagare, vilket föranledde utvecklingen av diversitets-baserat repeater-system med sex mottagar-antenner, en mottagare och en sändare. Systemet verifierades i höga hastigheter samt vid låga signalnivåer. Baserat på fältmätningarna utvecklades en ny lågprofils-antenn för tågtak.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02407

Statistik för sidan