Digispace- -en förstudie till ett genusmedvetet digitalt makerspace vid Visualiseringscenter C

Diarienummer 2014-04492
Koordinator NORRKÖPING VISUALISERING AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att få fram en verktygslåda som används vid såväl utformningen av, som verksamheten i det makerspace som planeras vid Visualiseringscenter C. Här finns en grund lagd genom värdefull kunskap om makerrörelsen i allmänhet och ett antal metoder för hur man jobbar normkritiskt. Samtidigt har studien också skapat en insikt om att genusmedvetenhet inte skapas med en avbockningsbar verktygslåda, utan kräver normkritisk genomlysning av hela organisationen och behöver lyftas in i styrdokument och verksamhetsplaner.

Resultat och förväntade effekter

De verktyg och metoder som förstudien genererat kommer direkt att avspeglas i centrets publika verksamhet och kompetensutveckling med start redan under uppbyggnadsfasen. Vi planerar ett antal maker-tjejaktiviteter till höstlovet 2015 och fortsätter att arbeta fram konceptet för utställningen i sin helhet. Vi kommer därtill, i samverkan med Norrköpings makerspace och Makers of Linköping, Norrköpings Science Park och Mjärdevi Science park arrangera en seminarieserie tidigt 2016 kring hur makerrörelsen kan locka in fler kvinnor till IT-branschen.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts primärt under våren och sommaren 2015, även om grunden lades redan under hösten 2014. Vi har lagt upp arbetet i 3 etapper där etapp 1 inneburit en längre period av inläsning, studiebesök till andra science centers och makerspaces. Under etapp 2 har vi lagt fokus på att inventera kvinnliga nätverk och arrangerat seminarier och workshops med bland andra genusforskare och kvinnliga makers. I den tredje etappen arbetar vi fram tydliga koncept som vi testar genom workshopsaktiviteter. Etapp 3 pågår fortfarande, även om förstudien formellt kan anses vara avslutad.

Externa länkar

Förstudien drivs av Visualiseringscenter C genom Norrköping Visualisering AB (NVAB).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.