DIGFOG - Smarta Digitaliserade Fogningsprocesser

Diarienummer 2016-04475
Koordinator Swerim AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska ta fram nya arbetssätt och verktyg som möjliggör digitaliserad beredning av viktiga fogningsprocesser. Den praktiska fogningsutprovning som idag behöver göras är tidsödande och kostsam. Projektets mål är: Att identifiera och anpassa databaser och analysverktyg för prediktering av valda svetstekniker. Att verifiera att en smart kombination av digitala verktyg kan ersätta praktiska svetsförsök och förtester. Att ta fram ett generiskt arbetssätt baserat på flödes- och värdeanalys för hur bästa val av digitala verktyg för processplanering av svetsning ska göras.

Förväntade effekter och resultat

Digitala verktyg har anpassats, erfarenhetsdatabaser kopplats så att tillräckligt bra processutfall kan predikteras i produktion där spalter, lägen och andra påverkande faktorer varierar. Resultaten används och är spridda genom seminarier, workshops, utbildningar. Projektet bidrar till Ekonomisk hållbarhet och Resurseffektivitet, genom att svetsa virtuellt istället för praktiskt spar vi tid, material- och provningskostnader. Vi minskar även risken för felaktiga val, dvs kassation av förserieprodukter och vi minskar miljöbelastningen genom att svetsa mindre.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår från 2016-12-01 till 2018-12-01 och är indelat i 7 arbetspaket (AP), med beskrivning och ansvar enligt följande: AP1: Val av Demonstratorer (SCANIA) AP2: Beredning av processmodell för smarta digitala arbetssätt (KTH-IIP) AP3: Databasutveckling (SWEREA KIMAB) AP4: Verktyg för simulering MAG & RSW (KTH-Lättkonstruktioner) AP5: Applikationstester (Volvo Cars) AP6: Kunskapsspridning (KTH-IIP) AP7: Projektledning (SWEREA KIMAB) Deltagande i nätverksträffar och konferenser, samverkan med andra projekt. Resultaten ska tillgängliggöras via seminarier, mm

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.