Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det smarta digitala sågverket - TräIoT

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Hållbar Samhällsbyggnad, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 980 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med projektet var att genom digitalisering av sågverkets produktions- och processdata öka processeffektiviteten med 15 %, öka produktvärdet med 10 % och minska energianvändningen med 10 %. Vissa av delmålen har nåtts med potential att uppnå hela målet då nödvändig ombyggnad, installation eller programuppdatering gjorts. På grund av händelser utanför projektet samt sen installation av vissa givare, har några av målen inte kunnat bekräftas. Projektgruppen är dock övertygad att de uppsatta målen är möjliga att nå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har nått ett antal delmål. En del av dem är bekräftade i projektet medan andra har beräknats. Skälet till att ett antal behövt räknas fram är att de, för att kunna bekräftas, också kräver viss ombyggnad, vilket inte varit möjligt under denna begränsade projekttid. Då de kvarvarande givarna installerats och de därpå följande analyserna genomförts och brister åtgärdats är de förväntade effekterna en förbättrad process med högre värdeutbyte och lägre energianvändning.

Upplägg och genomförande

Projektets har letts av en styrgrupp bestående av personer från alla projektpartners, med projektledning från RISE. Beslutsvägarna har varit korta, med snabb och effektiv hantering från beslut till handling, med målen i fokus. Formella möten har hållits med ca en månads intervall, ungefär varannan gång via telefon och varannan gång fysiska möten, oftast på sågverket. För att uppnå en effektiv projektgrupp är det viktigt att alla parter är medvetna om sina skyldigheter samt att förväntningarna på insatser, arbete och utfall är på en korrekt nivå och förankrad i organisationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04488

Statistik för sidan