Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det sågverksbaserade bioraffinaderiet

Diarienummer
Koordinator NiNa Innovation AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Restprodukter från sågverk (flis och spån) är av fin kvalitet och därmed bra råvara för att vidareförädla i kemiska processer till drivmedel/biokemikalier. Syftet med denna förstudie var att hitta lämpliga processer och produkter att integrera med sågverk baserat på de tillgängliga restströmmarna. En aktörskonstellation för denna nya värdekedja skulle identifieras från råvaruleverantör till producent av slutprodukt. Waxsterar från socker identifierades som intressant högvärdesprodukt med en nishmarknad samt bioolja från hydrolyslignin för t ex drivmedelsproduktion.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien resulterade i att 3 företag gick samman och lämnade in en ansökan till Vinnovas utlysning inom programmet BioInnovation, med titeln ”The small-scale biorefinery based on residual streams from saw mills” I det projekt som sökte finansiering skulle de villkor under vilka det kan vara tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart att producera vaxestrar från restströmmar från sågverk studeras. Ansökan beviljades ej medel men aktörer i denna nya värdekedja har lärt känna varandra och det finns goda möjligheter till fortsatt samarbete inom detta område.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har fungerat väl då alla inblandade aktörer har bidragit med kunskap inom sin del av värdekedjan. Aktörer som ej var med i förstudien från början men som ansågs vara av intresse att kontakta för att få en komplett värdekedja har svarat positivt. God förståelse för varandras olika delar har kunnat förmedlas så att alla kunnat få en gemensam bild av vad som skulle krävas för att realisera iden om det "Det sågverksbaserade bioraffinaderiet" .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05126

Statistik för sidan