Det nya sättet att förebygga ärrbråck med världens första långsiktigt resorberbara kirurgiska nät

Diarienummer 2017-05105
Koordinator NOVUS SCIENTIFIC AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla en affärsplan för fortsatt klinisk utvärdering och marknadsexpansion av det kirurgiska nätet TIGR®Matrix. Klinisk evidens visar att förebyggande av bråck genom användning av kirurgiskt nät istället för kirurgisk behandling av bråck ger en större samhälls- och hälso-ekonomisk nytta. Dock krävs stora kliniska studier för att bevisa fördelarna med detta tillvägagångssätt. Genom Fas 1-studien kommer Novus Scientific utforma en strategi för hur man öppnar upp detta nya tidigare outnyttjade marknadsutrymme: Ärrbråcksprevention

Förväntade effekter och resultat

Med projektet avses att slutgiltigt visa att användning av kirurgiskt resorberbart nät för att förebygga utveckling av bråck hos patienter med riskfaktorer är hälsoekonomiskt lönsamt och därför rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer för bukförslutning.

Planerat upplägg och genomförande

Sponsorn avser sätta samman en rådgivande grupp av viktiga intressenter för framtagning av bland annat studieplan, protokoll, statististiskt beräkningsunderlag, datahantering och urval av kliniska prövningscentra. Dessutom avses att göra en marknadsanalys samt en hälsoekonomisk analys av området ärrbråcks-prevention

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.