Den virtuella kommunen

Diarienummer 2012-01738
Koordinator FUJITSU SWEDEN AB - FUJITSU SWEDEN AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien ´Den virtuella kommunen´ syftar till att ta fram ett exempel på kommunal samverkan i virtuell miljö, det vill säga att samverka på ett nytt sätt med hjälp av modern teknik inom ett specifikt område. Vår hypotes inför denna förstudie är att det finns en betydande potential i att kommuner ges förutsättningar att samverka i virtuell miljö. Förstudien skall dock enbart belysa principen för samverkansmodellen och därigenom fungera som inspiration till kommuner och regioner att applicera modellen inom övriga områden.

Resultat och förväntade effekter

Nyttan för kommuner att gå från dagens organisation till e-förvaltning är dels att det skapar betydande fördelar för organisationen men i förlängningen även för medborgaren. Genom att systematisera de kommunala processerna skapas rationaliseringspotentialer av betydelse. Dels uppstår en ökad flexibilitet genom möjligheten att beställa tjänster och kommunicera med kommunen även utanför den ordinarie kontorstiden. Genom att införa en elektronisk handläggning skapas dessutom en mer rättssäker process där inslagen av godtycklighet kan minimeras.

Upplägg och genomförande

I diskussioner med SKL beslutades att en förfrågan om medverkan i projektet skulle ställas till Region Blekinge. Kommunledningen har därför informerats om alla de steg som tagits i utredningen och alltid innan intervjuer har genomförts med personal i kommunerna. Följande moment har genomförts: Informationsmöte med representanter från samtliga kommuner Enskilda intervjuer med representanter från respektive kommun med fokus på samverkan Två gemensamma möten med kommunchefer. Enskilda intervjuer med kommuncheferna. Workshop med handläggare av parkeringstillstånd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.