Den lekfulla staden - en förstudie till Fair Play, en lekvärdscertifiering för barns rättigheter i stadsplanering

Diarienummer
Koordinator Kvinnors Byggforum
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Den lekfulla staden skulle tillsammans med barn utveckla en ekonomiskt mätbar lekvärdesnorm som ska ligga till grund för ett Fair play-certifikat. En kvalitetsmärkning som ska kunna erhållas av de som tillgodoser barns behov av lek, natur och medbestämmande i staden. Projektet har uppfullt sina mål genom metoder som varit specifika, mätbara och genomförbara. Nyhetsvärdet av målet har varit stort då regeringen vill göra barnkonventionen till lag och behöver verktyg för att omsätta denna i barns stadsmiljöer. Vi bedömer att mål för projektet uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Syftet var att utveckla ett ekonomiskt lekvärde utifrån ett barnperspektiv, en grund till ´Fair Play-certificate´, en kvalitetsmärkning av barnvänliga stadsmiljöer. Förstudien inleddes med studie om barns stadsmiljöer, samt workshops med barn för att fastslå kriterier för ´Fair Play certifikat´. Vi räknade ut samhällsnyttan av en ´Fair Play-certifierad´ skolgård. I vår enkät till byggbranschen tyckte över 72% att ett Fair Play-certifikat skulle vara effektivt för att bygga miljöer med barnperspektiv. Förstudien avslutades med ett internationellt tvådagars-seminarium.

Upplägg och genomförande

Projektets styrka har varit våra sektorsövergripande samarbeten med barn, arkitekter, kommun och byggherrar. Vi har valt relevanta och genomförbara metoder som varit unika, specifika och mätbara, tex har barn fått poängsätta stadsmiljöer, vilket vi har använt för att hitta en ´Fair Play-certifierad´ skolgård vilken vi sedan kunnat värdera utifrån samhällsnytta med metoder som man annars mäter ekosystemtjänster med. Vi har haft starkt team med kompetenser inom stadsutveckling med barnperspektiv, miljökonomi och byggbransch samt med administrativt stöd av Vinnova.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.