DE NYA DIGITALA KANALERNA

Diarienummer 2011-03821
Koordinator DATAFÖRENINGEN I SVERIGE /STOCKHOLMSKRETSEN/ - Stockholmskretsen
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var två, dels att sprida kunskap om resultaten av vår genomförda forskning dels att samla in mer data från gruppen skolledare för att öka vår kunskap om förändrade användarmönster ytterligare. När det gäller att sprida kunskap om forskningsresultaten uppfylldes målet. Dock inte helt när det gällde att samla in data från skolledare. Däremot samlade vi in data från andra grupper såsom chefer och medarbetare så vår kunskapsbas fick ett tillskott av erfarenheter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av vårt projekt kan antas vara en ökad medvetenhet om hur tekniken förändrar och har förändrat våra beteenden och att det ställer andra krav på ledarskap och organisation. Effekterna vi kan förvänta oss är utveckling av nya rutiner och förhållningssätt när det gäller användning av teknik kopplat bl.a. till informationssäkerhetsklassning och övriga startegiska ställningstaganden.

Upplägg och genomförande

Vi använde samma upplägg som vi använt tidigare. Det innebär att vi presenterar forskningsresultaten på ett populärvetenskapligt sätt, integrerat med presentationen finns ett urval av samma frågor som vi använt i insamlingsfasen. Deltagarna svarar på frågorna genom användning av mentometerteknik, ett kommunikationsverktygför att skapa interaktivitet. Tekniken innebär att resultatet presenteras direkt för publiken och att datan integreras med den tidigare insamlade. På så sätt byggs kunskapsbasen på och vi kan göra förnyade analyser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.