David Lindelöw - Policyrelevant arbete vid riksdagens utredningstjänst

Diarienummer 2011-00142
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 112 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Hvuudsyftet med projektet var att låta en doktorand sammanfatta forskningsläge gällande inriktningen ´Hållbara, säkra och robusta transporter i stad och glesbygd´. Inriktningen hade arbetats fram av ledamöter i Arbetsgruppen för forskningsfrågor från riksdagens Trafikutskott (TU). Denna grupp fungerade även som beställare för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Forskningsöversynen presenterades i form av ett fyrsidigt faktablad som trycktes framför allt till ledamöter i Trafikutskottet (TU), Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) och Civilutskottet (CU), men även till riksdagens övriga ledamöter. Faktabladet förväntas ge ledamöterna koncis information om en aktuell framtids- och forskningsfråga, sammanställd av en forskare inom fältet (transportforskning). Stipendiatperioden gav även doktoranden en god inblick arbetet vid Riksdagens utredningstjänst (RUT) och i riksdagens arbete med forskningsfrågor.

Upplägg och genomförande

Utifrån TU:s önskade inriktning utformades efter inläsning fem tänkbara inriktningar för faktabladet. TU:s Arbetsgrupp för forskningsfrågor beslutade att forskningsöversynen skulle riktas in mot temat ´En gemensam transport- och bebyggelseplanering´. Ett utkast med detta tema granskades av forskare vid andra universitet och TU:s arbetsgrupp gavs även möjlighet att kommentera detta utkast. En slutgiltig produkt färdigställdes utifrån de granskande forskarnas kommentarer och synpunkter från handledare på RUT.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.