Datadriven utveckling i glesbygd

Diarienummer 2015-06612
Koordinator Lycksele kommun
Bidrag från Vinnova 26 769 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Krympande kommuner får allt svårare att klara lagstiftade krav. Det finns för lite undersökning kring metoder som kan stärka krympande kommuners möjligheter att klara dem. I många fall är kartläggning baserade på hur man tror att det är eller tradition snarare än fakta. Vi tror att öppna data kan vara ett verktyg för att kunna visualisera och effektivisera kommunernas beslutsprocesser. Förstudiens mål har varit att bereda vägen för ett eller flera genomförande. Frågan är så komplex så vi ser behovet av en rad olika spår och har valt att gå med i ett tillsvidare. se bilagor

Resultat och förväntade effekter

Såväl tidigare erfarenheter som resultat av förstudien visar på att det är just Öppna data som kan bli verktyget för Sveriges utmaning med att främja likvärdig samhällsservice. Intresset är tyvärr inte så stort varken politiskt eller från nationella myndigheter. Det är heller inte lätt att hitta finansiering för forskning och annat för frågan om hållbar glesbygd vilket vi vill råda bot på. Dels genom ökad transparens för effektivare beslut men också genom att ökat fokus på regionala frågor i svensk politik. Ett spår är att etablera en beslutsarena i kommunerna Lycksele elr Storuman.

Upplägg och genomförande

Analysen har gjorts på grunder av antalet nu förekommande funktionella samarbeten mellan kommunerna efter år i sammanslutning som syftar till samverkan. Analysen har också grundat sig på senaste demokratitutredningen som visar på behovet av att öka medborgares intresse för demokrati på både lokal och regional nivå för att undvika polarisering. Under möten med tjänstepersoner med strategiska positioner har idéer till möjliga områden för samverkan med öppen data som verktyg presenterats. se bilaga

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.