Compuverde

Diarienummer
Koordinator COMPUVERDE AB - ILT INNOVATIONS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka läs- och skrivhastigheten i Compuverdes distribuerade lagringssystem genom att använda en cache istället för att alltid hämta filinnhållet från hårddisken. Våra prestandautvärderingar (se separat rapport) visar att vår cache har höjt systemets kapacitet (throughput) med en faktor 5-75 (beroende på användarnas accessmönster) . Svarstiderna har minskat med en faktor 10-100 beroende på vilken fall (workload) man har. Med de nya cachelösningen har Compuverdes lagringssystem världsledande prestanda. Syftet och mål är därmed väl uppnådda.

Resultat och förväntade effekter

Vi har implementerat och utvärderat en cachelösning för Compuverdes distribuerade lagringssystem. Cachesystemets logik och funktion är implementerad i mjukvara och själva cachelagringen sker i små men snabba SSDer (Solid State Disks), kopplade till systemets lagringsservrar. Vi förväntade oss att cachesystemet skulle ge lagringssystemet världsledande läs- och skrivprestanda, vilket uppnåtts. Prestandautvärderingen visar att cachen har höjt systemets kapacitet med en faktor 5-75 (beroende på användarnas accessmönster); svarstiderna har minskat med en faktor 10-100.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre faser: 1. Utveckling av en första cacheprototyp - 6 månader 2. Utvärdering av prototyplösningen - 3 månader 3. Utveckling och utvärdering av det slutgiltiga cachesystemet - 6 månader Genom att först utveckla och utvärdera en prototyplösning fick vi viktiga insikter om var prestandaflaskhalsarna fanns. Erfarenheterna från prototypen var mycket värdefulla när vi utvecklade det slutliga cachesystemet. Vi hade också ett bra samarbete med forskare från Blekinge Tekniska Högskola, och vi kunde dra nytta av deras erfarenheter från cachar i multiprocessorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.