CompMethGlass

Diarienummer 2014-01680
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom fordonsbranschen ses idag en klar trend där glasytorna blir större. Betydelsen av det laminerade säkerhetsglaset och dess inverkan på det totala beteendet av fordon i krock har därmed ökat markant. Det är i detta skede av avgörande betydelse för fordonsindustrin att utveckla bättre modeller av laminerat glas och lim som fäster glaset mot kaross. Projektet har utvecklat nya numeriska materialmodeller för simulering av laminerat glas vid krock. Viss instabilitet återstår fortfarande hos vissa modeller, varför de ännu inte implementerats i simuleringsprogrammet LS-DYNA.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades producera numeriska modeller av laminerat säkerhetsglas och dess limförband som ger bättre överensstämmelse mellan simulering och verklighet i krocksituationer. Förhoppningen var att till större utsträckning kunna använda sig av datorsimuleringar i utvecklingsarbetet utan att behöva verifiera med storskaliga krocktester. Man har inte kommit så långt att de nyutvecklade materialmodellerna har kunnat implementeras i simuleringsverktygen, men stora förbättringar har gjorts och man förväntar sig att modellerna ska kunna användas i framtiden.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett bilateralt forskningssamarbete mellan SAFER och Fraunhofer EMI i Tyskland. Projektet delades upp i en ´svensk´ och en ´internationell´ projektgrupp. Den svenska grupperingen koncentrerade sig på kvasi-statisk testning, medans den internationella grupperingen ansvarade för de dynamiska testförloppen. Utvecklingen av de numeriska modellerna utfördes gemensamt. Den testning man planerade som underlag för de nya materialmodellerna visade sig vara mer omfattande och komplicerade än ursprungligen planerat, vilket ledde till förseningar inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.