COMPAC - svensk insats

Diarienummer 2013-05617
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för naturvetenskap, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ersätta plast som används under kort tid, men som kan ta hundra år eller mer för att brytas ner i naturen, med plasticerat papper som är återvinnings och nedbrytningsbart. Cellulosa är en av få biobaserade råvaror som finns i tillräckliga volymer för att kunna vara ett alternativ till plast. Projektet har visat att det är möjligt även om mycket arbete återstår med att få till de rätta egenskaperna, uppskalningen för att få igång produktion i större skala och hur återvinningen av NaOH och urea görs på bästa sätt.

Resultat och förväntade effekter

Det med NaOH/urea plasticerade papperet i pilotskala gav inte lika bra mekaniska egenskaper som papper plasticerat med zinkklorid. Det med zinkklorid plasticerade papperet kan korrugeras och formas i press om värme och fukt tillsätts. Detta möjliggör användning av plasticerat papper i flera applikationer där det kan ersätta plast. Förutom formbarheten fick det plasticerade papperet en ökad kompressionsstyrka, vilket tillsammans med förväntad hög våtstyrka gör plasticerat papper lämpligt för förpackningar och engångsartiklar.

Upplägg och genomförande

Samarbetet har varit gott i projektet där alla bidraget efter bästa förmåga och där deltagande parter har utfört det som planerats i ansökan. Erfarenheterna från tidigare WoodWisdom projekt som presenterades i Stockholm 2014-04-09 försökte vi dra nytta av. Vi prövade därför i början av projektet möjligheten att plasticera papper på en pilotpappersmaskin vilket var lyckosamt och bidrog till att vi kunde ansöka om ett tyskt patent och därefter ett europapatent. Att ha en återkoppling mellan försök i liten skala och i pilotskala ökar takten och drivkraften i ett utvecklingsprojekt.

Externa länkar

All documents from the Project. The URL is protected by login and password.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.