Colorectal cancer prognostic biomarker test

Diarienummer 2015-04743
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 1 379 075 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2015-03534-en

Syfte och mål

Målsättningen var att slutföra utvecklingen av ett biomarkörtest för patienter med kolorektalcancer. Projektet har utvecklats mycket positivt. Produktprototypen klar och teknik-överföring skall påbörjas inom kort. Prospektiv kliniska studie har initierats, insamling av prover pågår. HiloProbe AB har grundats som ägare till affärsidén. Godkänt svenskt patent. Välgrundade förhoppningar att erhålla fortsatt finansiering via investerare. Prospektiv klinisk studie och CE-dokumentation något fördröjda.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingsarbetet under projektperioden har verifierat att produkten har ett stort kliniskt värde och att det finns stora möjligheter att uppnå framgångsrik försäljning av produkten. De olika delmomenten i projektplanen som har kunnat uppfyllas: färdig prototyp, anpassning av protoyp inför tekniköverföring till produktion, pågående prospektiv klinisk multicenterstudie, svenskt patent, varumärkesplattform, marknadsplan, finansieringsstrategi och investerardiskussioner.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt projektplanen. Vissa aktiviteter har tagit längre tid än planerat. Alla aktiviteter har bidragit med viktig information och kunskap som ligger till grund för strategier och beslut längs projektets väg. Viktigt och bra att olika spår av aktiviteter har fått löpa parallellt, vilket gett bästa möjliga effekt och helhet i projektet.

Externa länkar

www.hiloprobe.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.