CLOSER 2015 - 2018

Diarienummer 2014-06224
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 8 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att erbjuda en neutral och nationell arena för forskning, utveckling och innovation där akademi, näringsliv och myndigheter framgångsrikt samverkar nationellt och internationellt för ökad transporteffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Closer ska möjliggöra och bidra till en nationell kraftsamling och samverkan mellan olika aktörer och därigenom på sikt kunna bidra till att svenska företags konkurrenskraft stärks, svensk forskning sprids, fler innovativa produkter och tjänster kommer ut på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Closers roll för att nå de önskade effekterna är att vara klustersammanhållande och forskningsfaciliterande vilket är en förutsättning för att kunna göra behovsanalyser, generera och leda projekt samt för informationsdelning och spridning. För var och en av ovanstående uppgifter sätts årliga mål utifrån aktuella resurser. Fokus ligger som förut på tre temaområden; High Capacity Transport, Intermodal transport & Green Corridors och Urban Mobility. Kontinuerlig dialog för att fördjupa engagemanget hos existerande partners blir viktigt liksom rekrytering av nya partners.

Externa länkar

www.lindholmen.se/closer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.