Citizen-centric e-participation: A trilateral collaboration for democratic innovation

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har ett Nordiskt-Baltiskt nätverk för e-deltagande etablerats, inom vilket offentliga institutioner, akademi och näringsliv ingår. Tre år av empiriska studier, erfarenhetsutbyte och konkreta samarbeten har resulterat i att flera innovativa lösningar kunnat tillämpas i nya sammanhang. Likheter länderna emellan har bidragit till att kunskap och teknik i många fall varit överförbar. Samtidigt har skiftande situationella omständigheter - såsom ekonomisk kris och sviktande legitimitet - bidragit med en fördjupad förståelse för e-deltagandets olika utmaningar.

Resultat och förväntade effekter

Gemensam forskning och datainsamling inom projektet har möjliggjort jämförande studier, som ökat förståelsen för e-deltagandets utmaningar i olika kontexter. De lösningar som utvecklats inom projektet har använts av 1000-tals medborgare vars politiska engagemang har påverkat politiska beslut - till och med i konstitutionella frågor. Såväl vetenskapligt som praktiskt-politiskt kan således projektet visa på goda resultat, även om mycket utvecklingsarbete återstår innan dessa system är verkligt effektiva och allmänt accepterade.

Upplägg och genomförande

Upplägget har i stora drag följt en tre-stegs plan: (1) att skapa förståelse för e-deltagandets förutsättningar i olika kontexter, vilken (2) informerar utvecklingsarbete och implementering, som (3) utvärderas för att nå fram till en rad rekommendationer och initiativ för framtida utveckling och forskning. Tre gemensamma workshops har arrangerats under genomförandet: i örebro (2012), Tallinn (2013) och Reykjavik (2014). Utöver dessa har arbetet fortlöpt dels genom regelbundna online-möten, dels genom konkreta samarbeten mellan olika partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.