China-Sweden Safety Centre Stage 1

Diarienummer 2012-02387
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att skapa centret, utveckla den svenska noden och driva pilotprojekt. Pilotprojektens mål - att undersöka förutsättningar för FOT-studier i den kinesiska trafiksituationen. - Att få en nulägesbild av trafiksituationen i Kina. - Att skapa en grundläggande förståelse för situationen i Kina, - att ge underlag för satsningar under etapp 2. - att skapa förutsättningar för ett livskraftigt samarbete avseende forskning och innovation. -att arbeta igenom strukturer och avtal för centrat och fastställa samarbetsformer . - att vara en lärandeprocess för deltagande parter.

Resultat och förväntade effekter

Ett avtal Framework Agreement - har tagits fram och undertecknats av de svenska och kinesiska parterna. En Verksamhetsplan finns. Styrelse, ledningsgrupp och vetenskaplig kommitté är bemannad och har påbörjat sitt arbete. En Director är tillsatt. Placering på kontor hos RIOH i Peking. Pilotprojekten har avrapporterat sina resultat. Lärandet har motsvarat förväntningarna och är ett viktigt underlag för nästa fas. Publikationer förbereds. Projektförslag för nästa fas är under utarbetande och målsättning är att 3- 6 nya projekt ska ha genomförts under en kommande tvåårs-period.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i fyra delprojekt; tre pilotprojekt och ett organisationsprojekt. Samtliga projekt har haft både svenska och kinesiska parter. Projektarbetet har skett per telefon, Skype, mail och fysiska möten. Tydliga mål sattes upp för leveranser. Exempelvis skulle Framework Agreement med bilagor vara signerat under 2012. Slutsatser är att pilotprojekten varit mycket nyttiga för förståelsen av varandras synsätt och arbetsätt. Framgång bygger på förmågan att skapa goda relationer och de fysiska mötena har spelat stor roll. Kommunikationen måste utvecklas vidare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.