Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Chefskap och samarbete i strategiska allianser och nätverk

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Service Management
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Strategiska allianser och nätverk är samarbetsformer som utgör en mer komplex kontext, jämfört med traditionella hierarkier, för både ledning och medarbetare, och medför delvis andra arbets- och organisationsmässiga förutsättningar att ta hänsyn till på såväl strategisk nivå som i det dagliga operativa arbetet. Syftet med forskningsprojektet Chefskap och samarbete i strategiska allianser och nätverk är att bidra till en fördjupad förståelse för strategiska samarbetsprocesser mellan företag och organisationer, med fokusering på hur förutsättningar för chefers arbete förändras i samband med samarbete över organisatoriska gränser. Förväntningar, innehåll och konsekvenser för chefernas arbetssituation, arbetssätt och relationer i verksamheten diskuteras. Ambitionen är att undersöka, analysera och problematisera dessa förhållanden på olika organisatoriska nivåer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Då inslaget av strategiska samarbeten och nätverk blir allt större i privat och offentlig verksamhet är det angeläget att kunskapen, såväl praktisk som teoretisk, fördjupas kring chefsrollen i dessa samarbetsformer mellan organisationer. Projektet har såväl teoretiska som praktiska implikationer. Målet är att utveckla teoribildningen och att sprida resultat och slutsatser till såväl akademin som till företag.

Upplägg och genomförande

Två fallstudier baserade på observationer och djupintervjuer med chefer och medarbetare på olika organisatoriska nivåer genomförs under 2009. Under 2010 sker sammanställning, analys, tolkning och resultatrapport av ovanstående fallstudier. Studien har en socialkonstruktivistisk och tolkande ansats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01971

Statistik för sidan