Centrum för Transportstudier - Etapp 3

Diarienummer 2015-02393
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Transportplanering, ekonomi och teknik (TET)
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med Centrum för Transportstudier (CTS) är att skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet. Parterna som ingår i CTS (KTH, VTI, Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Sweco och WSP) kommer under projekttiden att lojalt samverka, bidra till verksamheten genom att eftersträva ett informationsutbyte, utföra forskningsinsatser eller annat arbete eller genom att bidra med kontanta insatser. CTS är lokaliserat vid KTH.

Förväntade effekter och resultat

Det huvudsakliga d´être av CTS är att koppla samman forskningsmiljöer till varandra och att stärka banden till avnämare. CTS har på kort tid skapat sådana kopplingar, och de har vuxit ännu starkare i den andra etappen. Vi är övertygade om att dessa länkar skapar mer än bara kunskapsspridning av forskningsresultat. CTS samarbeten mellan praktiker, forskare och konsulter från olika bakgrunder och miljöer är den mest effektiva metoden för att kommunicera resultat som den akademiska världen genererar. Detta genererar också fruktbara forskningsfrågor tillbaka till forskningen.

Planerat upplägg och genomförande

Styrelsen för centrumet styr CTS verksamhet, inklusive beslut om projekten. Projektförslag bereds i samråd med ledningsgruppen i enlighet med det strategiska forskningsprogrammet. Kärnan i CTS forskningsverksamhet och projekt är transportmodellering, transportekonomi och transport politik, godsmodellering, trafiksimulering, värdering av ´non-market gods´, prissättningen av transporter och ekonometri för diskreta val.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.