Centre for ECO2 Vehicle Design - Etapp 3

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for ECO2 Vehicle design
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Resultaten från Centrets verksamhet har gett upphov till 9 doktorsavhandlingar och mer än 120 vetenskapliga publikationer. För Centrets parter har dessutom engagemanget möjliggjort rekrytering av kvalificerad personal, tillgång till state-of-the-art teknologi och kunskap relaterad till modellering och simulering av prestandakritiska fordonsfunktioner. Samarbetet och utbytet mellan akademi/industri/myndigheter utgör på detta sätt ett innovationssystem, inom vilket ny teknologi och ny kunskap föds, delas och används i nya produkter.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från Centrets verksamhet har bidragit till strategiskt viktiga marknadsframgångar för parterna. Som exempel kan nämnas konstruktionslösningar och system för att reducera känsligheten för transient sidvind hos höghastighetståg med väsentligt lägre vikt än tidigare generationers tåg. Ytterligare exempel på viktiga resultat som kan komma att få stor betydelse är de körcykelbaserade studier av hur ökad kapacitet, höjd hastighet och minskad energiförbrukning kan användas för till att öka transporteffektiviteten.

Upplägg och genomförande

Centret fokuserar på att studera nya metoder för att inkludera aspekter relaterade till uthållig tillväxt i tidiga skeden av fordonsutvecklingsprocessen. I ett holistiskt arbetssätt integreras traditionella ingenjörsdiscipliner i ett multi-disciplinärt forskninsgprogram med tvärfunktionella konflikter i fokus. Syftande till att internalisera livscykelbelastning i tidiga utvecklingsskeden, metoder för att optimera med nya former för objektsfunktioner inkluderande mått på miljö och kostnad, byggs kompetens och metodik kring ett multidisciplinärt arbetssätt upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03859

Statistik för sidan