Brukardriven och effektiv bygglovshantering

Diarienummer 2013-02334
Koordinator PROJTOOLS AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

En väl fungerande bygglovshantering stimulerar byggandet och ekonomin lokalt såväl som nationellt. Utredningen visar att ett brukarstyrt, privat, alternativ till dagens bygglovsförfarande ger möjlighet till bättre service för allmänheten, med kortare handläggningstider och större insyn i processerna. Kommuner med svårighet att rekrytera personal och hålla en lämplig kompetensnivå blir avlastade från kravet, men försäkras om att hålla en hög nivå gentemot kommuninvånarna.

Resultat och förväntade effekter

Förutsättningarna är mycket olika för olika stora kommuner, men det skiljer också mycket mellan olika kommuner där storlek och förutsättningar är jämförbara. Det effektivaste sättet att förbättra verksamheten är att öka ansökandens delaktighet och kvaliteten på ansökan. Våra slutsatser är att förändrade processer och bättre kommunikationsverktyg, där ansökandens arbete med att själv utveckla och utforska sin byggnationsidé, skapar goda förutsättningar för en effektivare bygglovshantering.

Upplägg och genomförande

Arbetsflöden, arbetsförhållanden, informationshantering och i vilken omfattning tillgängliga IT-stöd fanns undersöktes och analyserades. Ett urval av kommuner kontaktades med en intervju och efterföljande enkätundersökning. Intervjuer genomfördes även med arkitekt och kontrollansvarig. Fördjupade samtal hölls även med anställda på stadsbyggnadskontoret i Lund och geodataenheten i Malmö. Andra genomförda och pågående studiers upplägg och resultat har jämförts med det insamlade materialet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.