Brukar och patientdriven innovation

Diarienummer 2016-03998
Koordinator Norrbottens läns landsting - FoI-enheten
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att nyttiggöra innovationer inom vård, hälsa och omsorg samt stärka den enskilda individens innovationskraft och stärka nätverken inom de befintliga innovationssystemen har till stora delar uppfyllts. Innovationsverksamheten har sett över, för att fånga upp, utveckla och sprida innovationer från patienter. Stödsystem för registrering av inkomna idéer, selektering och test av idéer har anpassats och nya arenor för spridning har identifierats. Juridiska och finansiella förutsättningar har fastställts. Vi behöver fortsatt stärka innovationssystemen.

Resultat och förväntade effekter

Att stärka patientens inflytande i den egna vården samt förändra inflytandestrukturer ger på sikt nytta för 1;individen, 2;utvecklingen av vård och 3;nytta ur ett tillväxtperspektiv. En representant från Bröstcancerföreningen har deltagit som projektmedarbetare och i styrgruppen för att stärka patientens fokus. Aktiviteter har skett i samverkan med patientföreningar och idéägare. Berörda verksamheter har visat stort engagemang för patientens bidrag i utvecklingsarbetet. Vi kan redan nu se effekter av projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort gått enligt plan. Informationsmaterial och stödsystemet idéplats.se har anpassats för att fånga upp idéer från patienter. Externa och interna testmiljöer har testats för att nå patienter. Informationsmöten, utskick, annonsering, digitala kanaler och mötesplatser har skapats för att nå ut och sprida idéer. Selekteringsworkshops och fokusgrupper har använts för att kategorisera och ta idéer vidare i processen. Via uppföljnings- och projektmöten har projektet utvecklats. Samverkansformer har stärkts inom verksamheten och med externa miljöer.

Externa länkar

Region Norrbottens elektroniska stödsystem

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.