Brandrobotverifiering

Diarienummer
Koordinator AB REALISATOR MANAGEMENT CONSULTING
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att verifiera en idé om en robot har i alla delar verkställts. Den framtagna funktionaliteten bedöms tillräckligt bra av brandförsvaren för att vi framgent ska vidare utveckla de principiella lösningarna. Undantaget utgörs av den trådlösa kommunikationen. Projektet har här inneburit etablerade kontakter med akademi och industri som vi framgent bedömer kommer att vara till nytta för roboten. Vidare har vi inom området ´trådlös kommunikation i komplexa miljöer´ identifierat ett antal aktörer som också har intresse av att området kan bemästras på ett bättre sätt än idag.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna funktionaliteten bedöms vara tillräckligt bra vid testkörningarna av brandförsvaren för att bygga vidare på (förutom den trådlösa kommunikationen). Vår bedömning är att detta är en bra plattform att bygga vidare på och som underlättar möjligheterna att finna finansiering för den fortsatta utvecklingen vare sig det handlar om produktifiering av befintlig funktionalitet eller framtagning av en funktionell trådlös kommunikation. Projektet har också öppnat upp för framtida samarbeten med ett antal aktörer även om dessa inte deltagit i projektet.

Upplägg och genomförande

Trots våra problem är min bedömning att vårt upplägg vid ansökningstillfället var riktigt. Vi hade då troligen inte kunnat presentera den projektkonstellation som projektet hade vid sin avslutning. Min bedömning är att det är utvecklingen av Demo 1 som låg till grund för att vi kunde få KTHs gehör för samarbete. Tidigt insåg vi problemen med den trådlösa kommunikationen och utlyste ett ex-jobb i samarbete med Wireless@KTH. Ex-jobbet rönte inget intresse hos studenterna. Ett ex-jobb hade kunnat utföra analyser och göra mätningar som grund för en funktionell lösning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.