Bra mat för alla

Diarienummer 2013-05229
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för allergiforskning
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agendan var att, utifrån patientens/konsumentens samlade behov, identifiera forsknings- och innovationsmöjligheter som kan förbättra livskvaliteten för personer med födoämnesöverkänslighet. Vi ville även samla alla relevanta samhällsaktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor för att utforma en strategi för hur vi kan samverka för att skapa en bättre vardag för dessa personer. Responsen har varit oerhört positiv och majoriteten av de tillfrågade har varit mycket entusiastiska över att medverka i detta arbete.

Resultat och förväntade effekter

Agendan beskriver en strategi för ett nationellt centrum för födoämnesöverskänslighet, där vi samlar flera av Sveriges styrkeområden inom bl a medicinsk forskning och livsmedelsproduktion, för att ta ett holistiskt grepp kring ett av våra stora folksjukdomar. Vi har lyckats engagera nyckelaktörer inom relevanta områden och vill nu gå vidare och söka finansiering för att bygga upp centrumet. Centrumet ska driva och samordna forskning, innovation och kunskapsspridning kring födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat.

Upplägg och genomförande

Baserat på workshops med patienter har vi identifierat tre nyckelområden inom födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat, där det finns stora behov och goda möjligheter för utveckling: ´Från molekyl till människa´, ´Från gård till gaffel´ och ´Från papper till praktik´. Vi har analyserat värdekedjorna i dessa tre områden och intervjuat nyckelintressenter för att identifiera behov, styrkor, utmaningar och möjligheter. Tillsammans har vi utformat en vision och en strategi som möter behoven hos personer med födoämnesöverkänslighet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.