Bostäder för alla -nya finansieringsmodeller

Diarienummer
Koordinator FASTIGHETS AKTIEBOLAGET TRIANON
Bidrag från Vinnova 1 088 300 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Bostäder för alla och i alla former är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling. Behovet av att tillgängliggöra utbudet av nyproducerade bostäder för fler är stort. Projektets mål är att utveckla en finansieringsmodell som gör det möjligt för hushåll som saknar sparkapital att äga sitt boende. Modellen utvecklas för att testas i Rosengård. Här ingår att kartlägga i vilken grad blandade upplåtelseformer bidrar till den socioekonomiska integrationen på mikronivå och ökar kvarboendet och stabiliteten i området.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektavslut finns en finansieringsmodell som gör att fler kan få tillgång till bostadsmarknaden och äga sitt hem. Därtill finns en tydligare bild av vilka grupper som efterfrågar en nyproducerad bostadsrätt i Rosengård, deras boendepreferenser och inställning till ägande. Finansieringsmodellen som tas fram i Malmö kan spridas nationellt. Blandade upplåtelseformer och fler resursstarka familjer i socioekonomiskt utsatta områden bidrar till ökad social stabilitet, minskad barnfattigdom och segregation. Långsiktiga sociala investeringar skapar en tryggare stad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i bred samverkan mellan Fastighets AB Trianon, PEAB, Malmö stad, Malmö universitet, Carnegie Investment Bank och AB Grenspecialisten. Här ingår utvärdering och riskbedömning av olika finansieringslösningar, effektkartläggning av blandade upplåtelseformer samt en kvalitativa och kvantitativ studie för att undersöka betalningsvilja, betalningsförmåga, boendepreferenser, möjligheter till delningsekonomi och mobilitetlösningar som kan bidra till att minska hushållens totala månadskostnad. Projektet pågår till augusti 2021.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-02758

Statistik för sidan