Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Borgen - ett verklighetslabb. Förstudie

Diarienummer
Koordinator Trelleborgs kommun - Socialförvaltningen
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Verklighetslabb Borgen har i en förstudie belyst möjligheterna att utveckla arbetsmetoder inom ordinärt boende och att i ökad grad införa välfärdsteknik för att effektivisera insatser som uppfyller individens behov. Projektets mål har varit att undersöka förutsättningarna för att starta ett verklighetslabb som en del av den ordinarie verksamheten samt att belysa vilka andra framgångsfaktorer som krävs för att genomföra förändringar i verksamheten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har kartlagt och analyserat verksamheten för att kunna identifiera möjligheter till förbättring som finns på olika nivåer i verksamheten. Möjligheter har sedan undersökts för att lättare kunna identifiera vilka metoder som bäst var lämpade för att reducera dessa brister. Detta har lett till ökad insikt i vikten av att arbeta med uppföljning i verksamheterna för att tydligare motivera investeringar i teknik och extra personal som kan stödja verksamheten i att införa välfärdsteknik och nya arbetsmetoder.

Upplägg och genomförande

Projektet har karaktäriseras av gränsöverskridande intern dialog och utbyte av erfarenheter med andra intressenter. Tyngdpunkten lades på kartläggning av verksamheten och identifiering av möjligheter och brister av vad ett verklighetslabb skulle tillföra. Flera lönsamma förbättringar identifierades i förstudien men man valde att inte göra någon ny ansökan till Vinnova på grund av att det i dagsläget inte finns resurser, tid eller budget för att gå in i ett nytt projekt med den omfattningen som det hade inneburit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-04999

Statistik för sidan