BONUS MICROPOLL - Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea, Stockholms universitet

Diarienummer 2017-00979
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi
Bidrag från Vinnova 1 606 536 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Idag finns det inte tillräcklig information om mikroplaster (MP) i marina vatten och mer information rörande halter, fördelning, källor och upptag i biota behöver tas fram, samtidigt som nuvarande marina mätningar antingen inte omfattar mikropartiklar eller är för tids- och kostnadskrävande för att utföra. MICROPOLL syftar till att fylla dessa behov.

Förväntade effekter och resultat

Fokus ligger på mikroplasteffekter i Östersjöns ekosystem, inklusive miljöföroreningar (POPs) och biofilmer som är associerade med MP. Vi kommer att undersöka dessa effekter genom att i) insamla och analysera MP i miljöprover, ii) utforska vektorfunktionen hos MP för organiska föroreningar och biofilmer, och iii) genomföra fält- och laboratorieexperiment med marina organismer från olika trofiska nivåer. Resultaten kommer att bidra till att utveckla åtgärder för MP och deras påverkan i Östersjön.

Planerat upplägg och genomförande

MICROPOLL är upplägd i flera arbetspaket (Workpackage 1 till 7) och aktiviteter: 1) Statusbeskrivning rörande MP, tillhörande föroreningar och biofilmer. Analys av vatten, sediment och biota (WP1), vektorfunktionen av MP (WP2) och påverkan på Östersjöns biota (WP3). 2) Uppgifter från WP1/3 användas för att förstå källor och omsättning av MP, samt för att utvärdera åtgärdsstrategier (WP4/5). 3) Följaktligen kommer förvärvade kunskaper spridas till slutanvändare och allmänheten, inkluderande förslag på kostnadseffektiv övervakning och åtgärdsstrategier (WP6/7).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.