Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Blev det som det var tänkt? Metodutveckling för säkring av miljömålsuppfyllelse i väg- och järnvägsplaneringen

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 3 376 212 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Utifrån fallstudier utveckla metodik för att i det konkreta utförandet av investeringar i väg- och järnvägsinfrastruktur säkerställa ökad överensstämmelse med det transportpolitiska hänsynsmålet och fyra för transportsektorn relevanta miljökvalitetsmål samt beslutsunderlag, beslut och villkor för investeringen". Vi har genom att studera 8 fall av planering av stora infrastrukturprojekt (både väg och järnväg) fått ökad kunskap om hur målhantering (identifiering, prioritering, uppföljning mm) kan gå till i praktiken. Vi har identifierat brister och möjliga åtgärder.

Resultat och förväntade effekter

Två övergripande resultat är att för lite fokus läggs på delar av Hänsynsmålet (delarna miljö och hälsa) i planeringen av stora transportinfrastrukturprojekt och att nästan allt fokus läggs på Funktionsmålet och ökad tillgänglighet (delvis också säkerhet som är den tredje delen i hänsynsmålet). Mål för miljö och hälsa och andra mjuka värden behöver också komma in tidigare i planeringsprocessen för att ökad måluppfyllelse ska kunna nås. I övrigt kan vi inte innan våra manuskript är publicerade beskriva våra resultat och slutsatser.

Upplägg och genomförande

Vi har inom ramen för projektet skrivit tre vetenskapliga artiklar och en rapport baserade på studier av 8 stora transportinfrastrukturprojekt (Citytunneln i Malmö, Norra länken i Stockholm, E4-Sundsvall, E6-Tanum, två fall av höghastighetsjärnväg samt en motorväg i Ungern och en höghastighetsjärnväg i Estland). Till grund för vår analys, våra resultat och slutsatser har vi haft två expertworkshops, genomfört ett flertal intervjuer, genomfört dokumentanalyser samt studerat relevant litteratur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03561

Statistik för sidan