Blev det som det var tänkt? Metodutveckling för säkring av miljömålsuppfyllelse i väg- och järnvägsplaneringen

Diarienummer 2014-03561
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 3 504 480 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektet har som huvudsyfte att utveckla metodik för att öka överensstämmelsen hos det konkreta utförandet av investeringar i väg- och järnvägsinfrastruktur med nationella miljökvalitetsmål, transportpolitiska mål, projektmål, projektkrav och åtaganden om särskilda miljöanpassningsåtgärder. Studien inriktas på transportpolitikens hänsynsmål för miljö och hälsa och på miljökvalitetsmålen ´Begränsad klimatpåverkan´, ´Frisk luft´, ´God bebyggd miljö´ och ´Ett rikt växt- och djurliv´.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet är ett planerings- och uppföljningsverktyg i form av en processbeskrivning som underlättar målsäkringen av infrastrukturinvesteringar. Förväntade effekter av projektet är stärkt miljösäkring av infrastrukturinvesteringar genom högre grad av uppfyllande av projektmål och nationella mål. Projektet kan därmed förväntas bidra till ökad hållbarhet i infrastrukturplaneringen och en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en nationell och internationell kunskapsöversikt avseende både forskning och praktik. Fallstudier av svenska väg- och järnvägsprojekt utgör basen för analyser av hur hänsyn tas till olika miljömål och andra mål samt av på vilket sätt hänsyn tas. Dataunderlag tas fram genom dokumentanalyser och genom intervjuer. Dessa underlag ligger till grund för analyser av brister avseende måluppfyllelse och av hur planeringsprocessen kan utformas och stödjas för att hanteringen av olika mål ska säkras. Resultatet omsätts i utvecklingen av ett planeringsverktyg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.