Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biomaterial i fordonsindustrin - ett ´pre-road map´ projekt

Diarienummer
Koordinator Nyskaparna
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - april 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att förstå hur vi kan korta tiden från innovativ idé till färdig produkt för skogsbaserade fordonskomponenter. Om arbetet med att främja innovationsprocessen för den här typen av material ska kunna effektiviseras så är det väsentligt att veta hur de i värdekedjan verksamma aktörerna upplever hinder och drivkrafter och hur detta påverkar utvecklingen. Mycket av de innovationsfrämjande aktiviter som diskuteras idag gäller forskning och utveckling. Det här projektet kommer att fokusera på de senare delarna i innovationsprocessen som industrialisering och kommercialisering. Målet är också att möjliggöra uppstart av 1-2 pilotprojekt för att visa på att möjligheterna finns att ta fram relevanta biomaterialbaserade produkter. Detta för att visa på goda exempel och skapa en efterfrågan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien avser att belysa de svaga länkarna i kedjan från skogen till fordonskomponenten. Vilka är de främsta hindren för utveckling av biobaserade material till avancerade applikationer? Är det teknik som fattas, samarbetsformer, kompetens. Resultatet av detta blir att fler relevanta innovationsfrämjande initiativ kan komma tillstånd. Detta kommer förhoppningsvis i ett längre perspektiv att leda till en mer effektiv innovationsprocess och att fler innovativa idéer resulterar i kommercialiserade produkter.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen kommer till största delen att genomföras med intervjuer av aktörer inom forskning och industri utefter värdekedjan, kompletterad med en mindre litteraturstudie för att säkerställa totalbilden inte minst ur ett internationellt perspektiv. Prioritet skall ges åt de led i kedjan som berör bearbetningen av biomaterial och kompositer fram till färdiga, funktionella komponenter i t.ex. bilar. Uppskattningsvis kommer 20-25 intervjuer att genomföras, drygt hälften av dessa kommer att vara med aktörer inom produktion och bearbetning av material fram till den färdiga komponenten. Intervjuarbetet kommer att kombineras med att aktivt skapa nätverk för att samanföra aktörer som har intresse av genomföra relevant pilotprojekt i ett senare skede.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01759

Statistik för sidan