Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer

Diarienummer 2016-00294
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Projektets målsättning är att genomföra ett antal steg på vägen mot att marknadsföra ett diagnostiskt test för gynekologisk cancer (ovariecancer, endometricancer och livmoderhalscancer) baserat på analys av ett antal proteiner i ett blodprov. En screeningfas har genomförts och ett antal kandidatproteiner identifierats och deras effekt replikerats i oberoende patientmaterial. En diskussion med FDA har genomförts för att klargöra de krav som ställt på ett multiplex protein IVD test.

Resultat och förväntade effekter

En test för gynekologisk cancer skulle få stor betydelse för att underlätta diagnosistiken och förbättra vården av framför allt av kvinnor med ovariecancer.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattar en omfattande screening av proteinkandidater och en replikering de mest lovande i oberoende patientmaterial. Proteinanalysen baseras på PEA teknologin för multiplex proteinanalys som har hör specificitet och känslighet. Projektet bedrivs i samarbete med OLINK Proteomics som har specialkunskap angående denna teknologi och intresse av att utveckla detta till ett IVD test.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.