BioEkonomi 2.0 Bättre valorisering av restströmmar (BioEk 2.0)

Diarienummer 2017-03270
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 089 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Innovationsprojektet BioEk 2.0 som helhet syftar till att stärka Sveriges övergång till en biobaserad ekonomi genom utveckling av specifika värdekedjor och att visa potentialen i uppgradering av restprodukter. Koordineringsprojektet för BioEk 2.0 har till uppgift att göra en uppväxling av ingående delprojekt. Genom samordning, synergier, kommunikation och utförande av delprojektgemensamma utvecklingsaktiviteter kommer koordineringsprojektet att fungera som en bro mellan delprojekten och gynna utvecklingen för hela kunskapsområdet.

Förväntade effekter och resultat

Koordineringsprojektet bidrar dels till delprojektens resultat, som en effekt av samordning av dessa, och dels till resultat som levereras av de gemensamma aktiviteterna som ingår (hållbarhetsanalys, teknisk innovationssystemanalys, processintegration och råvaruförsörjning). Koordineringsprojektet ansvarar också för det systematiska lärandet inom innovationsprojektet. Sammantaget ger detta både ökad kunskap om de värdekedjor som analyseras samt bredare lärdomar som kan gynna utveckling av andra relaterade bioekonomiska lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i fem arbetspaket (AP): AP0 Koordinering (IVL), AP1 Hållbarhetsanalys (IVL), AP2 Teknisk innovationssystemanalys (RISE Samhällsbyggnad), AP3 Processintegration (CTI), AP4 Råvaruförsörjning (RISE Jordbruk och livsmedel, Vattenfall, Rekordverken).

Externa länkar

http://www.bioinnovation.se/projekt/bioekonomi-2-0-battre-valorisering-av-reststrommar/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.