BiodiverCity - innovationssamarbete med Nigeria

Diarienummer 2016-00185
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 373 320 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål för projektet var att dels att undersöka möjligheten att exportera tjänster till Nigeria, samt förstå vilka anpassningar av våra koncept som krävs för att detta ska bli möjligt. Målen anses vara uppfyllda då vi har kunnat konstatera en efterfrågan av sådan kunskap som upparbetats inom BiodiverCity i två olika, konkreta case i Nigeria. Förståelsen om anpassning av koncept har skett på flera olika nivåer, det gäller både fysiska förutsättningar som klimat och växtsamhällen samt marknadsmässiga som investeringsmönster, efterfrågan och tillgång till lokala produkter.

Resultat och förväntade effekter

Kunskap om den Nigerianska marknaden för urbana gröna lösningar har samlats in. Ett omfattande kontaktnät inom praktisk stadsplanering, naturvård samt forskning och utveckling inom gröna tak, stadsplanering och växtmaterial har etablerats. Steget till att försöka etablera sig på den nigerianska marknaden är dock fortsatt långt. En komplicerande faktor är att kommunikation måste ske på plats i Nigeria och kan inte skötas enbart via mejl och telefon. Bland annat därför förväntar vi oss inte en omedelbar exportverksamhet som effekt av projektet, utan ytterligare stöd behövs.

Upplägg och genomförande

Under projektet har ett stort arbete lagts ner på att identifiera intressanta samarbetspartners i Nigeria, att arrangera möten med dessa samt att besöka dem på plats i Nigeria och diskutera förutsättningar för ett eventuellt framtida samarbete. Den överväldigande majoriteten av parterna i Nigeria var intresserade av samverkan av något slag och den svenska delegationen erhöll en stor förståelse för stadsplanering, behov av gröna lösningar och synen på hållbarhet. Om projektet får en fortsättning har goda förutsättningar för detta byggts upp under denna förstudie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.