BioCoilCoat - Ökat innehåll av biobaserade kemikalier i grön bandlack

Diarienummer 2012-04293
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Trätek, Borås
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tydligt visat på möjligheten i pilotskala att öka det gröna innehållet i bandlacker vad det gäller grundlacker och baksideslacker som inte direkt utsätts för solljus och UV-ljus. Ett tydligt intresse finns bland industriparterna att använda dessa rön för vidare implementering men inga fortsatta steg har tagits under projekttiden. Projektet har ökat kunskapen kring användandet av kemiska komponenter baserade på furankemi såsom FDCA och syntes av biopolyestrar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet presterade att i pilotskala producera en grundlack/baksideslack med ca 35% förnyelsebara kolföreningar vilket var ett lyckat resultat och eftersom initiala tester på denna produkt visade goda egenskaper så finns vissa förväntningar att detta kan implementeras industriellt inom ett antal år. Däremot så fanns förväntningarna att problematiken med den svaga UV-ljusresistens för polyestrarna skulle lösas vilket visades sig mer komplicerat än förväntat. Projektet har kunnat visa på en nedbrytning av furanringen i polyestrarna vilket inte har hittats i litteraturen.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgjorts av en dynamisk och kompetent grupp där arbeten och kunskap har delats fritt. Industriparterna har tydligt utgjort en stark värdekedja med bra validering av projektets mål. 7 ordinarie möten och ett flertal extra inriktade möten har hållits. Vid flera tillfällen har dessa hållits ute hos de deltagande parterna för ökad kännedom om verksamheter och ökad samhörighet som resultat. Trots omorganisering bland parterna och förändringar personellt så behölls ett starkt samlat engagemang.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.