Bildande av defekter vid svetsning och deras inverkan på mekaniska egenskaper hos Ti-6Al-4V och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo

Diarienummer 2013-01148
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 978 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Ett av projektets huvudsyften är att förklara varför porer/defekter bildas för specifika inställningar av svetsparametrar vid lasersvetsning. Målet med projektet är att åstadkomma en systematisk kartläggning när det gäller uppkomst av svetsdefekter och deras geometri, samt deras och svetsgeometrins inverkan på de mekaniska egenskaperna hos lasersvetsade titanstrukturer.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten innefattar experimentell utvärdering genom framtagning av svetsar där förekomst och egenskaper hos svetsdefekter kopplas till svetsparametrar och material; kvantitativ utvärdering av svetsdefekter och deras koppling till respektive materials mikrostruktur, samt experimentell utvärdering och framtagning av empirisk modell för koppling av defektförekomst och svetsgeometri till mekaniska egenskaper. Resultaten skapar förbättrade förutsättningar för beräkning/dimensionering av svetsade konstruktioner.

Planerat upplägg och genomförande

En doktorand ska anställas i projektet och vara inskriven vid Chalmers. Projektet leds av gränsgångaren i projektet som även är oavlönad docent vid Chalmers. Planen är att han skall vara huvudhandledare för doktoranden i projektet. Gränsgångaren är även klusterledare för klustret Fabrikation kalla material till vilket detta projekt hör. Forskningsarbetet i projektet är applikationsdrivet och kopplat till GKN komponenter inom flyg- och rymdindustrin och är uppdelat i ett antal arbetspaket som regelbundet följs upp av en projektgrupp med deltagare från både akademi och industri.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.