Beslutsstöd för idéutveckling och innovationsledning

Diarienummer 2014-03612
Koordinator IDEA2INNOVATION SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar kvalitén på en idé och tagit fram en produkt med artificiell intelligens i form av självlärande algoritmer (deep learning) för effektivare utvärdering, Algoritmerna är implementerade i ett beslutsstöd som nu kan introduceras på marknaden. Projektet gör bedömningen att projektets syfte och mål är mer än väl uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Den viktigaste effekten på kort sikt av projektet är att vi kunnat utveckla världsunika självlärande algoritmer för analys av idéer och interaktioner mellan människor i idéutvecklingsprocessen. Detta kommer att ge oss mer funktionalitet än bara beslutsstöd och vi skapar en unik konkurrensfördel som ingen av våra konkurrenter på världsmarknaden har idag.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft 16 protokollförda möten. Projektplanen har uppdaterats löpande i takt med aktuell status och behov. Parterna har ansvarat för sin egen redovisning och regelbundet rapporterat till koordinator. Utveckling har genomförts i avgränsade steg. Då projektet tidigt insåg att artificiell intelligens kunde ge ny typ av lösning har mycket av utvecklingen legat på en djupare nivå än vad som planerats från början. Således har vissa funktioner utvecklats först i projektets slutskede, med viss försening som följd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.