Beslutsstöd för att integrera ekonomistyrning och produktionssystem

Diarienummer 2013-01128
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 270 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har studerat effekterna av olika val av mätetal, ex. kapitalbindning och flödeseffektivitet, och hur dessa påverkar uppskattad produktkostnad. Projektet har visat att olika beräkningsprinciper kan ge helt olika utfall på kostnader och därmed upplevd prestation inom produktion, bl.a. beroende på organisation och verksamhetslogik. Projektet har därmed skapat bättre förståelse för hur ekonomi- och produktionsstyrning hänger ihop, bl.a. genom att definiera ett nytt ramverk för produktkostnadsberäkningar (den s.k. ´hybridmodellen´).

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet har påvisat att olika faktorer (t.ex. tillverkningsstrategi), och hur väl de stämmer överens med ekonomistyrningsprinciper, kan ge olika signaler om en produktionsenhets prestation. Rekommendationen från projektet är att se över en produktionsenhets olika delar för att sedan dela in dem efter typ av produktionslogik. Denna ökade förståelse ger företag bättre förutsättningar för beslutsfattande och därigenom en effektivare produktion. Detta möjliggör ökad tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes en litteraturöversikt. Det skapades sedan en konceptuell modell med olika faktorer (ex. tillverkningsstrategi) och principer för ekonomistyrning, samt hur dessa tillsammans påverkar prestationen inom produktion. Studier med verklig data från företaget har genomförts. Olika principer visade olika utfall och det var också olika svårt att tillämpa dem på grund av faktorer såsom företagets organisation och produktionens karaktär. Resultat från studier inom projektet har löpande redovisats i publikationer och konferensbidrag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.