Behovsdriven utveckling i praktiken (BIP)

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 2 147 603 kronor
Projektets löptid juni 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genom sitt upplägg fördjupat förståelsen för behovsdrivna utvecklingsprocesser: det har synliggjort flera av de förändringsprocesser som sker inom offentlig sektor när utvecklingen förväntas vara mer behovsdriven samt presenterat en mängd olika designmetoder (verktyg och processer) som förväntas leda till att säkerställa att utvecklingen är behovsdriven. Projektet har också levererat flera olika arbetsmaterial (text och film) för kunskapsspridning utöver nyckelpersonerna. Samt författat ett antal vetenskapliga artiklar för kunskapsutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Den övergripande slutsatsen som är ett resultat av de genomförda aktiviteterna och den vetenskapliga analysen av det empiriska materialet visar att behovsdriven utveckling i praktiken kan innebära såväl stöd för att förverkliga en redan inslagen väg på ett bättre sätt som en utmaning om vägen i sig är rätt eller behöver tänkas om. Att beskriva detta som kända-okända deltagare och kända-okända tjänster ger en förståelseram för existerande verktyg och processer (stöd) och frågeställningar som utmanar de strukturer vi känner till (utmaning) var kritiska designmetoder kan bidra.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt det tänkta upplägget med fem workshops, en för respektive utmaning, som genomförts tillsammans med de tidigare identifierade nyckelpersonerna och tar sin utgångspunkt i pågående forskning. Dessutom har samtliga workshop initierats av intervjuer med medborgare kring det aktuella temat, övningarna har dokumenterats och analyserats och intervjuer har genomförts med deltagare och föreläsare (vilket är underlag för arbetsmaterialet). Varje workshop har avslutats med en reflektion och konkretisering för att på så sätt summera och diskutera nästa steg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02156

Statistik för sidan