BBI Maker Acceleration (BMA)

Diarienummer 2015-04222
Koordinator Blekinge Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Ökad kommersialisering: Vi har genom att exponera alla startups i vår process för makermiljöer öppnat upp för möjligheten att prototypa och iterera snabbare. Två bolag har tagit en snabbare väg mot marknaden med hjälp av makeraktiviteter. Målet var att åtta idéer skulle kommersialiseras vilket inte ännu har uppnåtts. Samverkan för framgång: Vi upplever att samverkan mellan högskola, lokala makerspaces, riskkapital och inkubatorsverksamhet har knutits tätare tillsammans. Vi har även exponerat ett antal bolag för internationella makermiljöer såsom Radicand i Silicon Valley.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att fler bolag får möjlighet att snabbare iterera sina prototyper paralellt med kundutveckling i sin lean startup-process. Vi har även knutit starkare band med övriga regionala makeraktiviteter vilket skapat en bra grogrund för nya samarbeten, idéer och arbetssätt. Även om tänket bland våra bolag är på väg att förändras, märker vi att man ännu inte utnyttjar makerspaces fullt ut i den utsträckningen vi hade förväntat oss. Vi kommer fortsätta jobba för att exponera fler startups och entreprenörer för maker culture som en del i vår startupprocess.

Upplägg och genomförande

Genom att baka in besök och workshops på regionens ledande makerspace tidigt i vårt startupprogram, ville vi påverka sättet våra bolag tänker kring sin produktutveckling. De kontakter mellan olika makeraktörer som knutits kommer fortsätta att stärkas. Den kreativa yta som vi nu har inom inkubatorns väggar kommer ge många fruktbara möten, snabba prototyper och i förlängningen nya bolag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.